Obowiązek informacyjny

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług firmy ECO-VOLT Andrzejewski Marcin ul. Podgórna 28A/21, 62-500 Konin

Administrator danych

Administratorem danych czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu a także w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest ECO-VOLT Andrzejewski Marcin z siedzibą przy ul. Podgórnej 28A/21, 62-500 Konin. (Tel: 693 698 030, e-mail: biuro@eco-volt.pl)

Inspektor ochrony danych

Umożliwiliśmy Ci to na kilka sposobów:

  1. Co do zasady rekomendujemy kontakt drogą mailową wysyłając wiadomość na adres: biuro@eco-volt.pl Dlaczego właśnie tą formę preferujemy? Umożliwia ona nam sprawny sposób udzielania informacji. Możemy się konkretnie odnieść do przesłanej korespondencji i przejrzyście udzielić odpowiedzi oraz rozwiać Twoje ewentualne wątpliwości.
  2. Gdybyś jednak uznał, że wysyłka e-mail jest dla Ciebie kłopotliwa, zawsze możesz skontaktować się telefonicznie pod nr telefonu: 693 698 030
  3. Zawsze możesz także wysłać korespondencję na adres: ECO-VOLT Andrzejewski Marcin ul. Podgórna 28A/21, 62-500 Konin.
Nadzór nad przestrzeganiem danych osobowych

Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Jeżeli uznasz, że Twoje dane są nieprawidłowo przetwarzane i narusza to przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę.

Cele i podstawy i zakres przetwarzania danych osobowych

Wykonywanie czynności związanych z umową: mogę przetwarzać Twoje dane w celach związanych z realizacją umowy, zgodnie z zasadą, która głosi, iż przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne w celu realizacji umowy i wiąże się z podjęciem działań także przed jej zawarciem. Co znaczy, że wszelkiego rodzaju dane osobowe przetwarzane podczas wykonywania czynności poprzedzających umowę będą podlegały tej właśnie przesłance legalizującej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym wypadku jest 6, ust.1, lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy). Wykonywanie czynności zgodnie z udzieloną zgodą, np. w celach marketingowych. Dane osobowe będę wówczas przetwarzać na podstawie 6, ust. 1, lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).

Z racji faktu, że jako firma prowadzę księgi rachunkowe to spoczywają na mnie także obowiązki względem organu kontrolnego-Urząd Skarbowy. W tym przypadku będę także zobligowany do przetwarzania danych osobowych w zgodzie z 6, ust.1, lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Często będę się z Tobą kontaktować pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail czy też tradycyjnie wysyłając korespondencję listowną w sytuacjach np. potwierdzenia terminu świadczenia usługi bądź jego zmiany, przypomnieniu o realizacji usługi czy przekazaniu typowej informacji związanej z Naszą współpracą. Zaliczę do tego także drobne sprawy życia codziennego wynikające z relacji handlowych, biznesowych itp. Wówczas powołam się na przesłankę wynikającą z 6, ust.1, lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który mówi, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Jako administrator danych będący jednocześnie przedsiębiorcą mam prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Wówczas będę miał prawo przetwarzać ujawnione przez Ciebie dane osobowe na gruncie przepisów RODO zawartych w 6, ust.1, lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który mówi, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że w celu legalnego przetwarzania danych osobowych niezbędna nam jest jedna właściwa przesłanka legalizująca ten proces.

Okres przetwarzania danych osobowych

Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będę przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowany przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.  Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przeze mnie w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach windykacyjnych) będę je przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Jeżeli wyrazisz mi zgodę na przetwarzanie danych osobowych czy to do celów marketingowych, czy w wielu innych wypadkach kiedy o tą zgodę poproszę, wówczas będziemy je przetwarzać do czasu odwołania zgody.

Po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego zostały zebrane (np. realizacja umowy) o jakim była mowa wcześniej dane osobowe będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec mnie, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Udostępnianie danych

Przede wszystkim dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa. Będę udostępniać również podmiotom z którymi zawarłem umowę powierzenia na gruncie art. 28 RODO. W szczególności może tu dojść do powierzenia danych dostawcom rozwiązań technologicznych (firmy informatyczne), organizacyjnych (firmy księgowe). Będę także mógł udostępnić Twoje dane osobowe innym podmiotom współpracującym z ECO-VOLT Andrzejewski Marcin w celu zapewniania ciągłości działań i świadczenia usług w celu realizacji swoich zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług (bankom oraz innym podmiotom branży finansowej). Będę także mógł udostępnić Twoje dane podmiotom działającym w sferze obsługi prawnej oraz windykacyjnej w celu konieczności do dochodzenia swoich roszczeń.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia do odrębnego Administratora danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje dodatkowo Tobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Możesz w tym celu skorzystać zarówno z komunikacji elektronicznej, telefonicznej, listownej jak i zgłaszając się osobiście do siedziby firmy ECO-VOLT Andrzejewski Marcin.

Czy masz obowiązek podania danych?

Oczywiście, że podanie danych zawsze jest dobrowolne, jednakże często konieczne, aby móc zawrzeć ze mną umowę, skorzystać z moich usług czy po prostu móc kontaktować się ze mną. Jeżeli jednak będę chciał świadczyć Tobie dodatkowe usługi, jak chociażby marketing produktów własnych drogą elektroniczną lub telefoniczną zawsze zapytam o zgodę.

W jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie wiąże się to
jednak z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym z profilowaniem.

ZAUFALI NAM

  • ECOVOLT MARCIN ANDRZEJEWSKI
  • +48 693 698 030
  • biuro@eco-volt.pl
  • NIP: 665-263-67-44
  • ul. Podgórna 28A/21 62-500 Konin
  • RODO

Eco-Volt.pl – Marcin Andrzejewski – Niezawodność Energetyczna Twojego Biznesu
Copyright © 2023